1957 – Rapport 8ste klas Geert Groote School

Na verhuizing van Den Haag naar Amsterdam, 3 maanden (April, Mei, Juni) op de Geert Groote School gezeten, destijds aan het Hygeaplein achter het Olympiaplein. Na de vakantie werd het 2de klas Gym van het Amsterdams Lyceum.

Posted in Nostalgia

29 Augustus 1967- Wij trouwen

Posted in Uncategorized

Augustus 1966, één van mijn eerste software programma’s

Een bladzijde, (nr 3 van 13) van een programma om computer instructies op machine nivo te laten zien, een zogenaamd “trace” programma. Was geschreven voor de IBM 360 Model 2, die nooit het licht gezien heeft.
Links de symbolische machine taal, rechts de code in hexadecimaal (met de hand gecodeerd, er was nog geen compiler/assembler beschikbaar).

Posted in Nostalgia

Twee manieren om het huidige jaartal in a webpagina te tonen

Een simpel voorbeeld met PHP:


<html>
<body>
<span><? echo date('Y') ?></span>
</body>
</html>

Nota Bene: PHP moet met een webserver ge-integreerd zijn.

Een iets minder simpel voorbeeld met JavaScript:


<html>
<script>
function currentYear() {
  y = new Date();
  document.getElementById("year").innerHTML = y.getFullYear();
}
</script>
<body onload="currentYear()">
<span id="year"></span>
</body>
</html>

Zou met elke browser moeten werken, die JS ondersteunt.

Posted in Webpaginas Tagged , ,

MD5 digest in OORexx

usemd5.rex – a sample MD5 calculation with md5.cls below

#!/usr/bin/rexx
 
parse arg ifn  -- get input filename
input_stream = .stream~new(ifn)
message_digest = .md5~new
do while input_stream~chars&gt;0
 -- calculate digest in chunks of 256 bytes
 message_digest~update(input_stream~charin(,256))
end
say message_digest~digest
exit
 
::requires "md5.cls"

md5.cls – a MD5 implementation in OORexx

#!/usr/bin/rexx
 
-- requires OORexx 4.2.0 or later
-- standard numeric digits of 9 is not enough in this case
::options digits 20
 
-- Implementation mainly based on pseudocode in https://en.wikipedia.org/wiki/MD5
::class md5 public
 
::method init
 expose a0 b0 c0 d0 count buffer index K. s -- instance variables
 use strict arg chunk=""
 -- Initialize message digest
 a0 = .int32~new('67452301'x,"C")  -- A
 b0 = .int32~new('efcdab89'x,"C")  -- B
 c0 = .int32~new('98badcfe'x,"C")  -- C
 d0 = .int32~new('10325476'x,"C")  -- D
 -- The 512 bit chunk buffer
 buffer = .mutablebuffer~new('00'x~copies(64),64)
 -- The position in the buffer to insert new input
 index = 1
 -- message bytecount 
 count = 0 
 -- initialize leftrotate amounts
 nrs = .array~of(7,12,17,22)
 s = nrs~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)
 nrs = .array~of(5,9,14,20)
 s = s~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)
 nrs = .array~of(4,11,16,23)
 s = s~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)
 nrs = .array~of(6,10,15,21)
 s = s~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)~union(nrs)
 -- initialize sinus derived constants.
 -- sin function from RXMath Library shipped with OORexx
 -- see ::routine directive at the end of the code 
 do i=0 to 63
  K.i = .int32~new(((2**32)*(sin(i+1,16,R)~abs))~floor) 
 end
 -- process initial string if any
 self~update(chunk)
exit
 
::method update
 expose a0 b0 c0 d0 count buffer index K. s -- instance variables
 use strict arg chunk
 count += chunk~length
 if chunk~length&lt;65-index then do
  buffer~overlay(chunk,index)
  index += chunk~length
 end
 else do
  split = 65-index+1
  parse var chunk part =(split) chunk
  buffer~overlay(part,index)
  index = 65
 end
 -- Only proces completely filled buffer
 do while index=65
  A = a0
  B = b0
  C = c0
  D = d0
  do i=0 to 63
   select 
    when i&lt;16 then do
     F = D~xor(B~and(C~xor(D)))
     g = i
    end
    when i&lt;32 then do
     F = C~xor(D~and(B~xor(C)))
     g = (5*i+1)//16
    end
    when i&lt;48 then do
     F = B~xor(C)~xor(D)
     g = (3*i+5)//16
    end
    otherwise do
     F = C~xor(B~or(D~not))
     g = (7*i)//16
    end
   end
   M = .int32~new(buffer~substr(g*4+1,4)~reverse,"C") -- 32bit word in little-endian
   dTemp = D
   D = C
   C = B
   B = (B + (A+F+K.i+M)~bitrotate(s[i+1]))
   A = dTemp
  end
  a0 = a0+A
  b0 = b0+B
  c0 = c0+C
  d0 = d0+D
  parse var chunk part 65 chunk
  index = part~length+1
  buffer~overlay(part,1,part~length)
 end
exit
 
::method digest
 expose a0 b0 c0 d0 count buffer index K s -- instance variables
 padlen = 64
 if index&lt;57 then padlen = 57-index
 if index&gt;57 then padlen = 121-index
 padding = '00'x~copies(padlen)~bitor('80'x)
 bitcount = count*8//2**64
 lowword = bitcount//2**32
 hiword = bitcount%2**32
 lowcount = lowword~d2c(4)~reverse -- make it little-endian
 hicount = hiword~d2c(4)~reverse  -- make it little-endian
 self~update(padding || lowcount || hicount)
return a0~string || b0~string || c0~string || d0~string
 
-- A convenience class to encapsulate operations on non OORexx-like
-- things such as little-endian 32-bit words 
::class int32 private
 
::attribute arch class
 
::method init class
 self~arch = "little-endian"  -- can be adapted for multiple architectures 
 
-- Method to create an int32 like object
-- Input can be a OORexx whole number (type="I") or
-- a character string of 4 bytes (type="C")
-- input truncated or padded to 32-bit word/string
::method init
 expose char4 int32
 use strict arg input, type="Integer"
 -- type must be one of "I"nteger or "C"haracter
 t = type~subchar(1)~upper
 select
  when t=='I' then do
   char4 = input~d2c(4)
   int32 = char4~c2d
  end
  when t=='C' then do
   char4 = input~right(4,'00'x)
   int32 = char4~c2d
  end
  otherwise do
   raise syntax 93.915 array("IC",type)
  end
 end
exit
 
::method xor -- wrapper for OORexx bitxor method
 expose char4
 use strict arg other
return .int32~new(char4~bitxor(other~char),"C")
 
::method and -- wrapper for OORexx bitand method
 expose char4
 use strict arg other
return .int32~new(char4~bitand(other~char),"C")
 
::method or  -- wrapper for OORexx bitor method
 expose char4
 use strict arg other
return .int32~new(char4~bitor(other~char),"C")
 
::method not  -- OORexx not implementation
 expose char4
return .int32~new(char4~bitxor('ffffffff'x),"C")
 
::method bitleft -- OORexx shift (&lt;&lt;) implementation
 expose char4 
 use strict arg bits
 bstring = char4~c2x~x2b 
 bstring = bstring~substr(bits+1)~left(bstring~length,'0') 
return .int32~new(bstring~b2x~x2d) 
 
::method bitright -- OORexx shift (&gt;&gt;) implementation
 expose char4
 use strict arg bits, signed=.false
 bstring = char4~c2x~x2b
 fill = '0'
 if signed then fill = bstring~subchar(1)
 bstring = bstring~left(bstring~length-bits)~right(bstring~length,fill)
return .int32~new(bstring~b2x~x2d)
 
::method bitrotate -- OORexx (left) rotate method
 expose char4
 use strict arg bits, direction='left'
 d = direction~subchar(1)~upper
 if d=='L' then do
  leftpart = self~bitleft(bits)
  rightpart = self~bitright(32-bits)
 end
 else do
  leftpart = self~bitleft(32-bits)
  rightpart = self~bitright(bits)
 end
return rightpart~or(leftpart)
 
::method int -- retrieve integer as number
 expose int32
return int32
 
::method char -- retrieve integer as characters
 expose char4
return char4
 
::method string -- retrieve integer as hexadecimal string
 expose char4
return char4~reverse~c2x~lower
 
::method '+' -- OORexx method to add 2 .int32 instances
 expose int32
 use strict arg other
return .int32~new(int32+other~int)
 
-- Simplify function names for the necessary 'RxMath' functions	
::routine sin EXTERNAL "LIBRARY rxmath RxCalcSin"

Posted in (oo)REXX Tagged